Đề tài đang triển khai

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo

Mục tiêu của Dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất); - Nâng cao được năng suất trứng và thịt giống vịt chịu mặn lên 15-20% so với năng suất hiện tại phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo. - Xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn sinh sản, 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn nuôi thương phẩm lấy thịt. Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm) - Vịt sinh sản có tuổi đẻ 21 - 22 tuần tuổi khối lượng vào đẻ 2300 - 2500g/con,  năng suất trứng ≥235 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ...

» Xem tiếp

Khai thác, phát triển nguồn gen vịt đặc sản: vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến, Đốm và Mốc

Mục tiêu chung: Khai thác, phát triển nguồn gen giống vịt đặc sản nhằm nâng cao  hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Mục tiêu cụ thể: Tạo được đàn hạt nhân cho 4 giống vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến, Đốm và Mốc đồng nhất về ngoại hình, khối lượng cơ thể vượt 7-10%, năng suất trứng vượt 5-10 quả so với đàn sản xuất  với quy mô 250 con/giống. Xây dựng được các đàn sản xuất có năng suất ổn định vượt trội so với đàn đại trà. Xây dựng 3 mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm thịt quy mô 800-1000con/giống, 1 mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm trứng quy mô 800-1000 con/giống....

» Xem tiếp

Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt chuyên trứng theo phương thức nuôi nhốt

Mục tiêu chung: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của 2 dòng vịt TC lên 3 - 5 quả; tạo hai dòng vịt mới có năng suất trứng 275 - 285 quả/mái/năm; cung cấp con giống vịt siêu trứng có năng suất cao theo hệ thống giống đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mục tiêu cụ thể:       - Chọn tạo được 04 dòng vịt chuyên trứng nuôi nhốt có các chỉ tiêu như sau:              +  Dòng trống TC1 có tuổi đẻ 17 -18 tuần, năng suất trứng ≥ 285 quả/mái/năm; tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng  ≤  2,2 kg; khối lượng trứng 60 -70 g/quả; + Dòng mái TC2 có tuổi đẻ 18 -19 ...

» Xem tiếp

Chọn lọc ổn định năng suất cỏc dòng vịt chuyên thịt MT1, MT2 và MT3

Mục tiêu chung: - Chọn lọc ổn định năng suất trứng, nâng cao khối lượng của 2 dòng trống MT1 và MT3. - Chọn lọc nâng cao năng suất trứng, ổn định khối lượng dòng mái MT2. - Đánh giá khả năng phối hợp giữa các dòng. Mục tiêu cụ thể: - 2 dòng trống MT1 và MT3: chọn lọc ổn định năng suất trứng 200-210 quả/mái, tăng khối lượng 200 - 300g. - Dòng mái MT2: chọn lọc ổn định khối lượng 2800-3000g, nâng cao năng suất trứng từ 2 - 5 quả trứng. - Đánh giá khả năng phối hợp lai giữa dòng mái MT2 với 2 dòng trống MT1 và MT3....

» Xem tiếp