GIỐNG GÀ
vitdaixuyen Gà Hắc Phong

Là giống gà thuốc, đang được nuôi phát triển nguồn gen tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên...