Công nghệ Thụ tinh nhân tạo
vitdaixuyen Công nghệ Thụ tinh nhân tạo

Công nghệ thụ tinh nhân tạo ngan - vịt để sản xuất con lai ngan vịt được Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên áp dụng đầu tiên tại Việt Nam...